Menu Zamknij

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 niektórych zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

1 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 845/234/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 777/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 779/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w roku 2021 w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

25  maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 780/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego…