Menu Zamknij

Pełnomocnicy Zarządu Województwa Mazowieckiego


Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii – Zdzisław Biszewski

Do zadań eksperta należy:

 • zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;
 • prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników;
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i narkomanii;
 • formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii;
 • gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii;
 • gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się trendów używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych

Kontakt do eksperta:
tel. 22 376 85 95
e-mail: mcps@mcps.com.pl


Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Tomasz Osadnik
 
Do zadań Pełnomocnika należy:

 • koordynacja przygotowania i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte tym programem;
 • współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych.

Kontakt do Pełnomocnika:
tel. 22 376 85 74
e-mail: mcps@mcps.com.pl


Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych – Artur Świercz

Do zadań Pełnomocnika należy:

 • koordynacja przygotowania i udział w realizacji programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i organizacjom realizującym zadania objęte tym programem;            
 • prowadzenie współpracy z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • prowadzenie współpracy z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego;
 • współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych.

Kontakt do Pełnomocnika:
tel. 22 376 86 00
e-mail: mcps@mcps.com.pl


19.03.2019 12:06
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 15.02.2024 13:08