Menu Zamknij

Pełnomocnicy Zarządu Województwa Mazowieckiego


Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii – Zdzisław Biszewski

Do zadań eksperta należy:

 • zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;
 • prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników;
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i narkomanii;
 • formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii;
 • gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii;
 • gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się trendów używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych

Kontakt do eksperta:
tel. 22 376 85 95
e-mail: mcps@mcps.com.pl


Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Tomasz Osadnik
 
Do zadań Pełnomocnika należy:

 • koordynacja przygotowania i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte tym programem;
 • współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych.

Kontakt do Pełnomocnika:
tel. 22 376 85 74
e-mail: mcps@mcps.com.pl


Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych – Artur Świercz

Do zadań Pełnomocnika należy:

 • koordynacja przygotowania i udział w realizacji programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i organizacjom realizującym zadania objęte tym programem;            
 • prowadzenie współpracy z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • prowadzenie współpracy z Mazowiecką Radą Zdrowia Psychicznego;
 • współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych.

Kontakt do Pełnomocnika:
tel. 22 376 86 00
e-mail: mcps@mcps.com.pl


Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej – Elżbieta Bogucka-Lityńska

Do zadań Pełnomocnika należy prowadzenie spraw z zakresu:

 • rozpoznawania potrzeb osób starszych oraz inicjowania działań służących zaspokajaniu tych potrzeb;
 • współpracy w opracowaniu dokumentów strategicznych i programowych przyjmowanych przez inne podmioty, adresowanych do osób starszych oraz udziału we wdrażaniu i monitorowaniu ich realizacji;
 • opracowywania i wdrażania Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego oraz monitorowania jej realizacji;
 • doradztwa i upowszechniania informacji o sposobach oraz trybie załatwienia spraw osób starszych;
 • współdziałania z administracją rządową oraz z samorządami gminnymi i powiatowymi w województwie mazowieckim przy realizacji zadań dotyczących polityki senioralnej;
 • współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych;
 • promowania, upowszechniania i propagowania problematyki seniorów, a także prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych wspierających budowanie pozytywnego wizerunku seniorów;
 • udziału w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką osób starszych.

W ramach realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3, do obowiązków Pełnomocnika należy:

 • opracowywanie rocznych planów wykonawczych dla realizacji zadań określonych w Polityce Senioralnej Województwa Mazowieckiego;
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji planów wykonawczych i przedkładanie ich Zarządowi Województwa Mazowieckiego do zatwierdzenia.

Kontakt do Pełnomocnika:
tel. 22 376 85 03
e-mail: pelnomocnik.seniorzy@mcps.com.pl


19.03.2019 12:06
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 04.01.2021 11:19