Menu Zamknij

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

W Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej sprawy interesantów załatwiane są  zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 17/2012 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z 1 marca 2012 r.

Kontakt z MCPS jest możliwy:

 • osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 – kancelaria, I piętro, pokój 125
 • pocztą na adres Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
 • mejlem na adres: mcps@mcps.com.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej:
 • adres elektronicznej skrzynki podawczej dla podmiotów publicznych to: /mcps1/SkrytkaESP
 • adres skrzynki domyślnej dla klientów Centrum to: /mcps1/skrytka

Przedstawiciele mediów mogą kierować pytania na adres: rzecznik@mcps.com.pl.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do MCPS

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma ogólnego” na platformie ePUAP i podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 2. Dołączenie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym jako załącznika do formularza „Pisma ogólnego” na platformie ePUAP.
 3. Dostarczenie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres mcps@mcps.com.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem platformy ePUAP.
 4. Dostarczenie dokumentów w godzinach urzędowania do kancelarii na nośnikach danych typu pamięć masowa USB, płyta CD-RW.

 Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do MCPS

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to: dla danych tekstowo-graficznych: *.xml, *.odt, *.ods, *.pdf, *.rtf, *.txt, *.doc, *.xls,  dla danych graficznych: *.jpg, *.gif, *.png, *.tif, dla danych skompresowanych: *.zip.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika
  nie może przekraczać 3,5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.