Menu Zamknij

Załatwianie spraw

W Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej sprawy interesantów załatwiane są  zgodnie
z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 i 1491) oraz instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 17/2012 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z 1 marca 2012 r.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005), Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw:

 • adres ESP dla podmiotów publicznych to: /mcps1/SkrytkaESP;
 • adres skrzynki domyślnej dla klientów Centrum to: /mcps1/skrytka

W celu złożenia pisma do MCPS  konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika
na platformie ePUAP.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do MCPS:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma ogólnego” na platformie ePUAP i podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 2. Dołączenie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym jako załącznika do formularza „Pisma ogólnego” na platformie ePUAP.
 3. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres mcps@mcps.com.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1 i 2.
 4. Dostarczenie dokumentów w godzinach urzędowania do kancelarii mieszczącej się
  w pokoju nr 125A (I piętro) przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie  na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB, płyta CD-RW.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do MCPS:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to: dla danych tekstowo-graficznych: *.xml, *.odt, *.ods, *.pdf, *.rtf, *.txt, *.doc, *.xls,  dla danych graficznych: *.jpg, *.gif, *.png, *.tif, dla danych skompresowanych: *.zip.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika
  nie może przekraczać 3,5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Wszelkie pytania dotyczące spraw będących w kompetencjach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prosimy kierować na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl.

 

Przedstawicieli mediów prosimy o kierowanie pytań na adres e-mail: rzecznik@mcps.com.pl.

 

Informacje o stanie Państwa sprawy można uzyskać pod adresem e-mail: mcps@mcps.com.pl.