Menu Zamknij

Załatwianie spraw

W Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej sprawy interesantów załatwiane są  zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256) oraz instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 17/2012 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2012 r.

Elektroniczna skrzynka podawcza Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal – adres ESP to: /mcps1/SkrytkaESP. W celu złożenia pisma do MCPS  konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do MCPS:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma ogólnego”, bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
  2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres mcps@mcps.com.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
  3. Dostarczenie dokumentów w godzinach urzędowania do kancelarii na I piętrze w pokoju nr 105A przy ul. ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie  na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB, płyta CD-RW.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do MCPS:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: dla danych tekstowo-graficznych: *.xml, *.odt, *.ods, *.pdf, *.rtf, *.txt, *.doc, *.xls,  dla danych graficznych: *.jpg, *.gif, *.png, *.tif, dla danych skompresowanych: *.zip.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wszelkie pytania dotyczące spraw będących w kompetencjach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prosimy kierować na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl.

Dokumenty elektroniczne, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), powinny być doręczane za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Przedstawicieli mediów prosimy o kierowanie pytań na adres e-mail: rzecznik@mcps.com.pl.

Informacje o stanie Państwa sprawy można uzyskać pod numerami telefonów znajdującymi się w zakładce Struktura Centrum/Komórki organizacyjne https://bip.mcps.com.pl/struktura-centrum/komorki-organizacyjne/

Korespondencję papierową prosimy kierować na adres:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
kancelaria MCPS – pokój nr 125  (I piętro)


26.03.2019 13:50
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 22.12.2020 09:04