Menu Zamknij

Obsługa osób niesłyszących lub słabo słyszących

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej udostępnia usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących lub słabo słyszących na podstawie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, która zechce osobiście przyjść do urzędu w celu uzyskania informacji, uzyska pomoc certyfikowanego tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika. Umożliwi to bezpośrednią obsługę osób uprawnionych, które w trakcie wizyty mogą liczyć na bezpłatną pomoc w komunikacji.

Osoby uprawnione

Osobami uprawnionymi są wszystkie osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Przede wszystkim są to osoby głuche (słabosłyszące, niedosłyszące i niesłyszące) i osoby głuchoniewidome. Mogą to być także osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, wpływającymi na posługiwanie się słuchem i mową, a także osoby niebędące osobami niepełnosprawnymi, a mające trudności w skutecznym komunikowaniu się  z innych przyczyn, np. ze względu na podeszły wiek.

OSOBA UPRAWNIONA MA PRAWO DO:

·         załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Rozwiązaniem prawnym wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem takiej osoby ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), ani SKGON (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

·         skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona, która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza lub tłumacza przewodnika, zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: macps@mspc.com.pl), faksu 22 622 47 32 lub złożyć w sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie zostanie przekazane do pracownika merytorycznego, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms, mms, mejl, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

Po otrzymaniu takiego zgłoszenia urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z ustawą, przez Wojewodę Mazowieckiego. Osoba zgłaszająca może wskazać konkretnego tłumacza z rejestru, który posługuje się właściwą odmianą języka migowego lub odpowiednimi umiejętnościami jako tłumacz przewodnik i odpowiada indywidualnym potrzebom uprawnionego.

UWAGA!

Osoba uprawniona ma prawo do korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się z urzędem.

Przedmiotowe świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

F

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej udostępnia usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących lub słabo słyszących na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, która zechce osobiście przyjść do urzędu w celu uzyskania informacji, uzyska pomoc certyfikowanego tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika. Umożliwi to bezpośrednią obsługę osób uprawnionych, które w trakcie wizyty mogą liczyć na bezpłatną pomoc w komunikacji.

Osoby uprawnione

Osobami uprawnionymi są wszystkie osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Przede wszystkim są to osoby głuche (słabosłyszące, niedosłyszące i niesłyszące) i osoby głuchoniewidome. Mogą to być także osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, wpływającymi na posługiwanie się słuchem i mową, a także osoby niebędące osobami niepełnosprawnymi, a mające trudności w skutecznym komunikowaniu się  z innych przyczyn, np. ze względu na podeszły wiek.

OSOBA UPRAWNIONA MA PRAWO DO:

  • <strong>załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej</strong

Rozwiązaniem prawnym wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem takiej osoby ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), ani SKGON (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

  • skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona, która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza lub tłumacza przewodnika, zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: mcps@mcps.com.pl), faksu 22 376 85 99 lub złożyć w kancelarii Centrum.

Zgłoszenie zostanie przekazane do pracownika merytorycznego, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms, mms, mejl, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z ustawą, przez Wojewodę Mazowieckiego. Osoba zgłaszająca może wskazać konkretnego tłumacza z rejestru, który posługuje się właściwą odmianą języka migowego lub odpowiednimi umiejętnościami jako tłumacz przewodnik i odpowiada indywidualnym potrzebom uprawnionego.

UWAGA!

Osoba uprawniona ma prawo do korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się z urzędem.

Przedmiotowe świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.


26.03.2019 13:51

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Natasza Grodzicka

ostatnia aktualizacja: 20.06.2023