Menu Zamknij

Ewidencje, rejestry

  W Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej prowadzone są 4 rejestry publiczne:

  • rejestr wydanych dyplomów uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
  • rejestr osób, które ukończyły szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka
  • Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie
  • Centralny Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie

  Dane zgromadzone w prowadzonych w MCPS rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów, bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny – wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

  Lp.Nazwa rejestruSposób udostępniania danychZakres danychTermin
  1.Rejestr wydanych dyplomów uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalnyw formie papierowej lub elektronicznejimię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer dyplomuJeżeli przepisy nie regulują inaczej, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.
  2.Rejestr osób, które ukończyły szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dzieckaw formie papierowej lub elektronicznejimię i nazwisko, dane adresowe, data i miejsce urodzenia, zakres programowy szkolenia, numer ewidencyjnyNa wniosek podmiotu realizującego zadania wynikające z art. 190a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Jeżeli przepisy nie regulują inaczej, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.
  3.Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobieniew formie papierowej lub elektronicznejimię i nazwisko, dane adresowe, data i miejsce urodzenia, dane rodziców, dane o rozwoju, sytuacji prawnej, inne w zależności od uprawnień podmiotu występującegoNa wniosek podmiotu realizującego zadania wynikające z art. 190a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Jeżeli przepisy nie regulują inaczej, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.
  4.Centralny Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobieniew formie papierowej lub elektronicznejimię i nazwisko, dane adresowe, data i miejsce urodzenia, dane rodziców, dane o rozwoju, sytuacji prawnej, inne w zależności od uprawnień podmiotu występującegoNa wniosek podmiotu realizującego zadania wynikające z art. 190a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Jeżeli przepisy nie regulują inaczej, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie

  Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub elektronicznej.


  Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.