Menu Zamknij

Kierownictwo Centrum

Kierownictwo


Aleksander Kornatowski – Dyrektor

Do zakresu zadań i odpowiedzialności Dyrektora należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowej, terminowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zadań Centrum oraz kierowanie jego działalnością;
 • zarządzanie mieniem i reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Centrum, w tym wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • zatwierdzanie planu pracy Centrum oraz sprawozdań z jego działalności, planu finansowego, planu kontroli wewnętrznej, a także planu urlopów pracowników Centrum;
 • wydawanie zarządzeń, instrukcji, poleceń służbowych oraz upoważnień dotyczących funkcjonowania Centrum;
 • ustalanie zakresów czynności dla zastępców Dyrektora i kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
 • dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników, w tym zastępców Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych upoważnień;
 • dysponowanie środkami finansowymi Centrum w ramach planu finansowego Centrum i udzielonych upoważnień;
 • przedkładanie Zarządowi Województwa Mazowieckiego projektu rocznego planu finansowego Centrum oraz sprawozdań i informacji o realizacji zadań Centrum;
 • organizowanie i planowanie pracy Centrum oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z planu pracy;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 • pełnienie roli Administratora Danych Osobowych, danych osobowych przetwarzanych w Centrum, określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
 • zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania ochrony informacji niejawnych;
 • zapewnianie dostępu do informacji publicznej osobom uprawnionym ;
 • zapewnienie realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd lub Marszałka Województwa Mazowieckiego.

NOTA BIOGRAFICZNA


Elżbieta Bogucka – Zastępca Dyrektora ds. Społecznych

Do zakresu zadań i odpowiedzialności zastępców Dyrektora należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową, terminową i zgodną z obowiązującymi przepisami prawa realizacją zadań podległych komórek organizacyjnych;
 • reprezentowanie Centrum na zewnątrz w zakresie udzielonych upoważnień;
 • podejmowanie działań zmierzających do efektywnego wykorzystania środków i zasobów oraz inicjowanie nowych rozwiązań;
 • ustalanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
 • dokonywanie okresowych ocen kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych upoważnień;
 • monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej oraz procesu zarządzania ryzykiem w podległych komórkach organizacyjnych;
 • informowanie na bieżąco Dyrektora o okolicznościach mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Centrum;
 • wydawanie dyspozycji i wytycznych kierownikom podległych komórek organizacyjnych;
 • składanie Dyrektorowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, karania i nagradzania podległych pracowników;
 • opiniowanie wniosków kierowników podległych komórek organizacyjnych w sprawie awansowania, nagradzania i karania pracowników tych komórek organizacyjnych;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora.

NOTA BIOGRAFICZNA


Mariusz Budziszewski – Zastępca Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny

Do zakresu zadań i odpowiedzialności zastępców Dyrektora należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową, terminową i zgodną z obowiązującymi przepisami prawa realizacją zadań podległych komórek organizacyjnych;
 • reprezentowanie Centrum na zewnątrz w zakresie udzielonych upoważnień;
 • podejmowanie działań zmierzających do efektywnego wykorzystania środków i zasobów oraz inicjowanie nowych rozwiązań;
 • ustalanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
 • dokonywanie okresowych ocen kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych upoważnień;
 • monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej oraz procesu zarządzania ryzykiem w podległych komórkach organizacyjnych;
 • informowanie na bieżąco Dyrektora o okolicznościach mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Centrum;
 • wydawanie dyspozycji i wytycznych kierownikom podległych komórek organizacyjnych;
 • składanie Dyrektorowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, karania i nagradzania podległych pracowników;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora.

NOTA BIOGRAFICZNA


19.03.2019 09:42
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 01.08.2019 10:11