Menu Zamknij

Kierownictwo Centrum

Aleksander Kornatowski – Dyrektor

NOTA BIOGRAFICZNA

Do zakresu zadań i odpowiedzialności Dyrektora należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowej, terminowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zadań Centrum oraz kierowanie jego działalnością;
 • zarządzanie mieniem i reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Centrum, w tym wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • planowanie kierunków działania oraz koordynowanie realizacji zadań bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych
 • zatwierdzanie:
  1. planu finansowego,
  2. planu pracy Centrum oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,
  3. planu szkoleń,
  4. planu kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
  5. planu urlopów pracowników Centrum,
  6. planu audytu wewnętrznego;
 • wydawanie zarządzeń, instrukcji, poleceń służbowych, pism okólnych oraz upoważnień dotyczących funkcjonowania Centrum;
 • ustalanie zakresów czynności dla zastępców Dyrektora, kierowników i koordynatorów bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych pracowników;
 • dokonywanie okresowych ocen zastępców Dyrektora, kierowników i koordynatorów bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych pracowników;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych upoważnień;
 • dysponowanie środkami finansowymi Centrum w ramach planu finansowego Centrum i udzielonych upoważnień;
 • przedkładanie Zarządowi Województwa Mazowieckiego, zwanemu dalej „Zarządem”, projektu rocznego planu finansowego Centrum oraz sprawozdań i informacji o realizacji zadań Centrum;
 • organizowanie i planowanie pracy Centrum oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z planu pracy;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 • sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych, przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Centrum oraz nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa informacji Centrum i dokumentów z nią powiązanych;
 • zapewnienie funkcjonowania ochrony informacji niejawnych;
 • zapewnianie dostępu do informacji publicznej;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych i zarządzania kryzysowego realizowanych przez Centrum;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu:
  1. bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej „bhp” i ochrony przeciwpożarowej, zwanej dalej „p.poż.”,
  2. archiwizacji dokumentacji Centrum,
  3. inwestycji i remontów obiektów administrowanych przez Centrum,
  4. wyposażenia i obsługi administracyjno-technicznej Centrum;
 • przedkładanie materiałów na posiedzenia Zarządu;
 • zapewnienie radnemu Województwa Mazowieckiego realizacji jego praw określonych w art. 23 ust. 3b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd lub Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Elżbieta Bogucka-Lityńska – Zastępca Dyrektora
ds. Społecznych

NOTA BIOGRAFICZNA

Mariusz Budziszewski – Zastępca Dyrektora
ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny

NOTA BIOGRAFICZNA

Do zakresu zadań i odpowiedzialności zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową, terminową i zgodną z obowiązującymi przepisami prawa realizacją zadań podległych komórek organizacyjnych;
 • reprezentowanie Centrum na zewnątrz w zakresie udzielonych upoważnień;
 • podejmowanie działań zmierzających do efektywnego wykorzystania środków i zasobów oraz inicjowanie nowych rozwiązań;
 • ustalanie zakresów czynności dla kierowników i koordynatorów nadzorowanych komórek organizacyjnych;
 • zatwierdzanie zakresów czynności dla pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
 • dokonywanie okresowych ocen kierowników i koordynatorów nadzorowanych komórek organizacyjnych;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych upoważnień;
 • monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej oraz procesu zarządzania ryzykiem w podległych komórkach organizacyjnych;
 • informowanie na bieżąco Dyrektora o okolicznościach mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Centrum;
 • zatwierdzanie materiałów opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne, przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 • składanie Dyrektorowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, karania i nagradzania podległych pracowników;
 • sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych, przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Centrum oraz nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa informacji Centrum i dokumentów z nią powiązanych w podległych komórkach organizacyjnych.

19.03.2019 09:42
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 15.06.2023 14:55