Menu Zamknij

Wyniki otwartego konkursu ofert – „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym

W dniu 1 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1852/189/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania…

Nabór o granty w ramach projektu pt. „Wsparcie dla Mazowsza,” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 r.

MCPS – Procedura udzielania grantów Umowa-Zał-2- do Umowy o grant- MCPS-oświadczenie-vat Umowa-Zał-3-do Umowy o grant-MCPS-wzór-weksel-inblanco Umowa-Zał-4 do Umowy-o grant- MCPS-Informacja o zakresie danych w projekcie…