Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 784/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 785/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu

17 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 747/229/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa…