Menu Zamknij

Polityka prywatności

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (dalej: „Centrum”) przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Centrum zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczenie celu,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość,
 • ograniczenie przechowywania,
 • integralność i poufność.

Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie. Pliki cookies mogą być zamieszczane przez Centrum, jak i podmioty trzecie, z którymi Centrum współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, w szczególności Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej, tzw. plikom cookies.

Administrator i kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 80/82.

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: iod@mcps.com.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres siedziby:

Inspektor Ochrony Danych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Cel i podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów Centrum będą przetwarzane w następujących celach:

 • związanych z prowadzoną działalnością Centrum, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • archiwizacji,
 • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Centrum,
 • udostępniania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 • udzielona zgoda,
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Odbiorcy danych i przekazywanie danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w Centrum i nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Centrum do przetwarzania danych przez określony czas,
 • obsługi utworzonego konta,
 • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Centrum (administratora danych),
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

Uprawnienia

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Państwa dane, które są zbierane za pomocą cookies, Centrum w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Państwa osoby. Zatem jeśli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących praw, zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji w celu Państwa identyfikacji.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skontaktowania się z Państwem, bez ich podania skontaktowanie się lub przekazanie istotnych dla Państwa informacji będzie niemożliwe.

Profilowanie danych

Centrum nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Sposób uzyskania informacji o przetwarzaniu danych

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na adres e-mail: iod@mcps.com.pl.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 

Ważne linki:

Wykorzystywanie „cookies”

Obowiązek informacyjny RODO

Klauzula RODO w zakresie korespondencji