Menu Zamknij

Klauzula RODO w zakresie korespondencji

Klauzula RODO w zakresie korespondencji – obowiązek informacyjny art. 13 RODO

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przetwarzać będzie Państwa dane osobowe
na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. „RODO”.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 376 85 00, fax 22 376 85 98, 22 376 85 99, e-mail: mcps@mcps.com.pl, strona internetowa: http://mcps.com.pl. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest załatwienie wniesionej korespondencyjnie Państwa sprawy, w tym również archiwizacja. Przetwarzanie odbywa się:

  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – w zakresie spraw administracyjnych, w tym też przekazania sprawy do innego organu właściwego miejscowo lub rzeczowo;
  • zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, lub ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –
    w zakresie korespondencji dotyczącej czynności zawierania umów cywilnoprawnych;
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w zakresie pozostałej korespondencji.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym w zakresie niezbędnym do wykonania naszych obowiązków. Państwa dane osobowe mogą być powierzane również podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi teleinformatycznej, technicznej, szkoleniowej, ubezpieczeniowej oraz nadzorującym nas.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza EOG) lub organizacji międzynarodowych. Nigdy nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych. W ramach ochrony swoich praw mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany obowiązującą w naszej jednostce instrukcją kancelaryjną, właściwymi przepisami prawa, w szczególności jednolitym rzeczowym wykazem akt. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: iod@mcps.com.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.