Menu Zamknij

Obowiązek informacyjny RODO

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej dba o bezpieczeństwo danych osobowych, realizując swoje zadania statutowe jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 376 85 00, fax 22 376 85 98, 22 376 85 99, e-mail: mcps@mcps.com.pl, strona internetowa: http://mcps.com.pl.

Podstawa prawna i cele przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizowanie przez nas obowiązków ustawowych oraz nałożonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zadań w oparciu o przepisy prawa i w granicach prawa.

Podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Rozporządzenie RODO pozwala przetwarzać dane osobowe, gdy:

 • wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej zawierana jest umowa;
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje obowiązek, wynikający z przepisów prawa lub wykonuje zadanie publiczne.

Będąc jednostką administracji publicznej, przetwarzamy dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to przewidziane przepisami prawa. Często konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania przez nas zadania na Państwa rzecz lub zawarcia z Państwem umowy. Tam, gdzie wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawsze o nią prosimy. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

W zależności od łączących nas z Państwem stosunków prawnych, szczegółową podstawą prawną są przepisy m.in.:

  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
  • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych;
  • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych;
  • ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym w zakresie niezbędnym do wykonania naszych obowiązków (np. urząd skarbowy, ZUS, medycyna pracy). Dane osobowe mogą być powierzane również podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi teleinformatycznej, technicznej, szkoleniowej, ubezpieczeniowej oraz nadzorującym nas.

Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Nigdy nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Ochrona praw oraz inspektor ochrony danych

W ramach ochrony swoich praw mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, w szczególności jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Panią Magdalenę Mazur  z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@mcps.com.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych w projektach finansowanych ze środków unijnych

Wypełniając swoje zadania ustawowe, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje również projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w projektach tego typu mogą być regulowane odmiennie.