Menu Zamknij

Informacje dla NGO

Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest dokumentem, który określa zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu województwa i organizacji pozarządowych na Mazowszu. Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2023 r. przyjął uchwałę nr 190/23 w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Uchwała nr 190/23 z 21 listopada 2023 r. – uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z uzasadnieniem

Załącznik do uchwały nr 190/23 z 21 listopada 2023 r. – Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 r.

Uchwała nr 39/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Komunikat w sprawie: zwiększenie środków na realizację zadań publicznych w obszarach „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”


W celu ujednolicenia procedur Marszałek Województwa Mazowieckiego w drodze zarządzenia wydał Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. “Zasady …” dotyczą otwartych konkursów ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzonych przez:
1) departamenty/kancelarie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
2) wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, wymienione w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zasady zawierają zapisy dotyczące wypełniania i składania ofert, oceny formalnej i merytorycznej ofert, zawierania umowy i przekazywania dotacji, sprawozdania z realizacji zadania i rozliczenia dotacji czy też zwrotu dotacji. Załącznikami do Zasad jest wzór ogłoszenia konkursowego i ramowy wzór umowy.

Oferenci biorący udział w konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego obowiązani są zapoznać się z “Zasadami…”.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji – 2024 rok


Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://www.konkursyngo.mcps.com.pl/.


Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku.

Terminy ogłoszenia konkursów 2024 rok


Szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania kontroli w podmiotach podlegających kontroli na mocy przepisów prawa oraz zawartych umów i porozumień określa zarządzenie nr 10/2024 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2024 r.

Regulamin kontroli zewnętrznej


29.03.2020 14:30

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Natasza Grodzicka

ostatnia aktualizacja: 13.05.2024 14:52