Menu Zamknij

Dokumenty do pobrania

Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest dokumentem, który określa zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu województwa i organizacji pozarządowych na Mazowszu. Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 12 października 2021 r. przyjął uchwałę nr 132/21 w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” (aktualizacja uchwałą nr 155/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2021 r.).

Program współpracy – 2022 rok


W celu ujednolicenia procedur Marszałek Województwa Mazowieckiego w drodze zarządzenia wydał Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. “Zasady …” dotyczą otwartych konkursów ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzonych przez:
1) departamenty/kancelarie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
2) wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, wymienione w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zasady zawierają zapisy dotyczące wypełniania i składania ofert, oceny formalnej i merytorycznej ofert, zawierania umowy i przekazywania dotacji, sprawozdania z realizacji zadania i rozliczenia dotacji czy też zwrotu dotacji. Załącznikami do Zasad jest wzór ogłoszenia konkursowego i ramowy wzór umowy.

Oferenci biorący udział w konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego obowiązani są zapoznać się z “Zasadami…”.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji – 2022


Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2022 roku

Terminy ogłoszenia konkursów 2022 rok


Szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania kontroli w podmiotach podlegających kontroli na mocy przepisów prawa oraz zawartych umów i porozumień określa zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2022 r.

Regulamin kontroli zewnętrznej


29.03.2020 14:30
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 16.03.2022 14:49