Menu Zamknij

Udostępnianie Informacji Publicznych

Udostępnianie  informacji publicznych następuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641), zwanej dalej „ustawą”.

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.

Wniosek może być złożony osobiście w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, pokój nr 125  (I piętro) w godzinach 8:00–16:00 albo za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej pod adresem: mcps@mcps.com.pl;
  • ePUAP;
  • operatora pocztowego (poczty tradycyjnej) na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Udostępnianie informacji publicznej oraz udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej następuje wyłącznie na nośnikach znajdujących się w posiadaniu urzędu.

Co do zasady dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli urząd realizując wniosek ma ponieść dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku lub z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może od wnioskodawcy pobrać opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów. O zasadności pobrania opłaty decyduje dyrektor MCPS, mając na względzie okoliczności danej sprawy, przy czym nie pobiera się opłaty, jeżeli jej wysokość nie przekracza 5 zł.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


25.05.2019 07:56
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Katarzyna Dral
ostatnia aktualizacja: 23.09.2021 r.