Menu Zamknij

Wnoszenie skarg i wniosków

Tryb postępowania w sprawach rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określają ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania, przechowywania i ewidencjonowania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej reguluje zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z 15 marca 2022 r. w sprawie regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP, a także ustnie do protokołu, a ich klasyfikacja odbywa się stosownie do zawartej w nich treści.

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej lub podczas jego nieobecności Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Centrum w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

Dane kontaktowe:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

tel. 22 376 85 00, e-mail: mcps@mcps.com.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /mcps1/SkrytkaESP

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl

Pani/Pana dane osobowe:

1)      będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wnioskowanej/go skargi/wniosku;

2)      będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;

3)      nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;

4)      mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

5)      będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sprawy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu:

1)      prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.

Podanie Pani/Pana danych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postepowania administracyjnego. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/go skargi/wniosku. 


26.03.2019 13:51
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 15.05.2023 14:36