Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze

15 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 913/236/21 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” w formie wsparcia realizacji nw. zadań:

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.2

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną,

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

 

4. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a) doradztwo zawodowe,

b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

5. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników.

7. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

 

Termin składania ofert wyznacza się od 18 czerwca do 11 lipca 2021 r. Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania ofert. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oświadczenie o wycofaniu oferty.

Zgłoszeń do komisji konkursowej należy dokonywać w terminie od 18 czerwca do 11 lipca 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 376 85 86, 22 376 85 87.

Załączniki:

  1. Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 913/236/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  2. Załącznik nr 1 do uchwały – Ogłoszenie konkursowe
  3. Załącznik nr 2 do uchwały – Ogłoszenie o naborze osób do komisji konkursowej
  4. Załącznik do zał. nr 2 do uchwały – Zgłoszenie osób do komisji konkursowej

17.06.2021 r. 19:44
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Katarzyna Karczmarczyk-Tokarska

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert