Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie na realizację zadania publicznego pt. Postaw na bezpieczeństwo – wspieramy i edukujemy!, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom…

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia „Witamina Ducha” na realizację zadania publicznego pt. KLUB „JESTEM WOLNY”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 927/328/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze…