Menu Zamknij

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn. „Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera” – wyniki oceny formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 3/377/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2023 r. w otwartym konkursie ofert na realizację…

Nabór do komisji konkursowej – obszar „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” oraz zadanie pn.: „Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich”.

24 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 126/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz…

Otwarty konkurs ofert – obszar „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” oraz zadanie pn.: „Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich”.

24 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 126/382/23 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na rzecz integracji…