Menu Zamknij

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ. MCPS.PU/KK/4300-7/2019

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Korekta treści IWZ i załącznika nr 2 do IWZ

IWZ tekst jednolity z dn. 18.04.2019 r.

Załącznik nr 2 do IWZ – Wzór umowy – tekst ujednolicony z dn. 18.04.2019 r.

Sprostowanie do IWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczących IWZ

IWZ szkolenia 08.04.2019

Załącznik nr 1 do IWZ – Opis przedmiotu zamówienia 08.04.2019

Załącznik nr 2 -Wzór umowy 08.04.2019

Załącznik nr 3 do IWZ -Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 08.04.2019

Załącznik nr 4 do IWZ -Wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu 08.04.2019

Załącznik nr 5a-5h do IWZ – Wzór wykazu usług 08.04.2019

Załącznik nr 6 do IWZ – Wzór formularza ofertowego 08.04.2019

Załącznik nr 7a do 7h do IWZ – Wzór wykazu osób 08.04.2019

Załącznik nr 7e do IWZ

Załącznik nr 8a do 8h do IWZ -Informacja dodatkowa dotycząca trenerów 08.04.2019


08.04.2019 10:30
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Katarzyna Kowolik
ostatnia aktualizacja: 18.06.2019 11:21

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne