Menu Zamknij

Obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Przeciwdziałanie przemocy domowej” – wyniki wstępnej oceny formalnej

Wyniki wstępnej weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 47/463/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2024 r. otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Przeciwdziałanie przemocy domowej”, zadania pn.: „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” oraz „Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej”.


Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni kalendarzowych, następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej – dotyczy tych kryteriów formalnych, w których dopuszcza się możliwość złożenia zastrzeżenia.


Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  • 1. osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125A;
  • 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
  • 3. za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.


Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Załącznik:


02.02.2024 14:24

umieścił: Damian Zieliński

Wytworzyła: Anna Zygarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert