Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji AD CARITATEM na realizację zadania publicznego pt. „Gambit zdrowia A.D. 2022” – turniej szachowy jako forma promocji zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Michała Łużaka, tel.: (22) 376 85 80, e-mail: michal.luzak@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załączniki:

Oferta Fundacji AD CARITATEM – Gambit zdrowia


08.06.2022 21:08

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje