Menu Zamknij

Obszar „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”- wyniki oceny formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 126/382/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2023 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadnia pn.:

1) „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”,

2) „Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00 -16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125;

2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia  zastrzeżenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;

3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Załączniki:

Zad. 1 Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacja społeczna – wyniki oceny formalnej

Zad. 2 Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich – wyniki oceny formalnej


01.03.2023 08:25
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Małgorzata Pomierna

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert