Menu Zamknij

WYNIKI OCENY FORMALNEJ: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM” PODOBSZAR „DZAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – zadanie „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (komponent: 1-2).

W terminie od 9 kwietnia 2019 r. od godz. 8:00 do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu  Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa lub dokonanie zmian w generatorze Witkac.pl) oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia uzupełnień i poprawienia oferty lub złożenia zastrzeżenia do wyników oceny formalnej (w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo).

Prawidłowo poprawione i uzupełnione oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Informacje na temat oceny ofert w Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej udziela Wydział ds. Wdrażania Programów Społecznych, numer telefonu: 22 622 42 32 wew. 48, 63

Wyniki oceny formalnej – Komponent 1 08.04.2019

Wyniki oceny formalnej – Komponent 2 08.04.2019


08.04.2019 10:36
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Katarzyna Kucharska

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert