Menu Zamknij

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”

 

 

Wyniki oceny formalnej

 

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. od dnia 7 kwietnia 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r.(decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie):

 

1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy::

a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,

b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,

c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),

d) informacje podane w ofercie są niespójne z zawartymi w KRS lub innym właściwym rejestrem,

e) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f) kopie złożonych dokumentów nie są poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z wymogami.

 

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać na formularzu oferty złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie pod adresem: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa (IV piętro, pokój 419).

 

W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (nie liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki tylko, o prawidłowości zachowania terminu uzupełnienia oferty, decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62a, tj. do dnia 13 kwietnia 2018 r.).

 

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert