Menu Zamknij

WYNIKI OCENY FORMALNEJ – DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ – Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych  Województwa Mazowieckiego  w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. w terminie od 16 do 22 kwietnia 2019 r.:

1)     złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2)     poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy:

a)    oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;

b)    do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;

c)      oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);

d)    oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa) lub dokonania zmian w generatorze Witkac.pl).

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.
 

Wyniki oceny formalnej:

Wyniki oceny formalnej. alkohol 1-5. Zadanie 1

Wyniki oceny formalnej. alkohol 1-5. Zadanie 2

Wyniki oceny formalnej. alkohol 1-5. Zadanie 3

Wyniki oceny formalnej. alkohol 1-5. Zadanie 4

Wyniki oceny formalnej. alkohol 1-5. Zadanie 5


15.04.2019 12:48
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Małgorzata Pokrywczyńska

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert