Menu Zamknij

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – nabór do komisji

2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2021–2023 niżej wymienionych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”:

1) Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2) Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 4 do 25 marca 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

 

Załączniki:

Uchwała nr 315/212/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze osób do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do prac w komisji konkursowej


04.03.2021 9:36
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Arkadiusz Tyrkin

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert