Menu Zamknij

NABÓR DO KOMISJI – Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym

W dniu 6 października 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1528/170/20 ogłosił nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”,
zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od  8 do 29 października 2020 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

uchwała

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik do załącznika nr2 – zgłoszenie komisji


07.10.2020 14:28
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Arkadiusz Tyrkin

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert