Menu Zamknij

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OBSZARZE „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 232/27/19 ogłosił nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze  „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 28 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert