Menu Zamknij

Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu – nabór do komisji

2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2021 r. niżej wymienionych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”:

1) Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu;

2) Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku,
z nadużywaniem alkoholu;

3) Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego;

4) „Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 5 do 26 marca 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

 

Załączniki:

Uchwała nr 317/212/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze osób do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do prac w komisji konkursowej


03.03.2021 15:49
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Małgorzata Wołągiewicz

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert