Menu Zamknij

Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – nabór do komisji

15 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert  na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 18 marca do 9 kwietnia 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

Załączniki:

Uchwała nr 374/214/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze osób do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do prac w komisji konkursowej


17.03.2021 12:55
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Ewa Wypych

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert