Menu Zamknij

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadania:

 

1. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną

zał. nr 1 – wyniki oceny formalnej

 

2. Partycypacja seniorów w życiu społecznym

zał. nr 2 – ocena formalna partycypacja w życiu społ.

 

3. Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

zał. nr 3 – wyniki oceny formalnej

 

4. Bony społeczne dla seniorów

zał. nr 4 – wyniki oceny formalnej

 

5. Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów

zał. nr 5 – wyniki oceny formalnej

 

6. Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów

zał. nr 6 – wyniki oceny formalnej

 

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

 

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  • 1) osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa I piętro, pokój nr 125a;
  • 2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
  • 3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/.

 

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.


26.04.2021 11:22
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Natasza Grodzicka

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert