Menu Zamknij

Obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Profilaktyka uzależnień” – wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 70/379/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, zadania pn.:

1)      „Na wakacje po uśmiech – wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji”,

2)      „Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności”,

3)      „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej”,

4)      „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki selektywnej”,

5)      „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki wskazującej”,

6)      „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)”,

7)      „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)”,

8)      „Wspieranie realizacji programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”,

9)      „Wspieranie realizacji programów promujących zdrowy styl życia bez uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń abstynenckich”,

10)   „Wspieranie realizacji programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób współuzależnionych”,

11)   „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych na rzecz ograniczenia przemocy w rodzinie, w związku z nadużywaniem alkoholu”,

12)   „Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie, w związku z nadużywaniem alkoholu”,

13)   „Kuźnia Kreatywności – wspieranie realizacji programów wzmacniających proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, w oparciu o ideę twórczej pedagogiki”,

14)   „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)      osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125A;

2)      za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;

3)      za pośrednictwem portalu ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.


Załączniki:

Zadanie 1 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 2 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 3 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 4 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 5 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 6 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 7 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 8 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 9 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 10 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 11 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 12 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 13 – wyniki weryfikacji formalnej

Zadanie 14 – wyniki weryfikacji formalnej


10.02.2023 14:20

umieścił: Damian zieliński

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert