Menu Zamknij

Obszar „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

ZADANIE 1: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

ZADANIE 2: Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności” 

Wyniki wstępnej weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 48/463/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2024 r. otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. 

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125A;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie: https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/

Załącznik:


02.02.2024 14:26

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Magdalena Roztkowska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert