Menu Zamknij

Obszar „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”  – wyniki wstępnej weryfikacji formalnej

Wyniki wstępnej weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 50/463/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2024 r. otwartym konkursie ofert na realizacją w latach 2024-2026 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Zadanie 1 –  „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”,
Zadanie 2 – „Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich”,
Zadanie 3 – „Partycypacja seniorów w życiu społecznym”,
Zadanie 4 – „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek”,
Zadanie 5 – „Bony społeczne dla seniorów”,
Zadanie 6 – „Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wstępnej weryfikacji formalnej ofert. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku wstępnej weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125;
2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
3. za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Załącznik:
Wyniki wstępnej weryfikacji formalnej ofert


08.02.2024 08:06

umieścił: Damian Zieliński

Wytworzyła: Martyna Popławska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert