Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”

27 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 2210/461/23 ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, zadania pn.:

1) „Na wakacje po uśmiech – wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, realizowanych w trakcie wakacji”,

2) „Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych”,

3) „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)”,

4) „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)”,

5) „Wspieranie realizacji programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”,

6) „Wspieranie realizacji programów pomocy dla osób współuzależnionych”,

7) „Wspieranie realizacji programów dla osób stosujących przemoc domową lub programów ochrony osób doświadczających przemocy domowej, w związku z nadużywaniem alkoholu”,

8) „Kuźnia Kreatywności – wspieranie realizacji programów wzmacniających proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, w oparciu o ideę twórczej pedagogiki”,

9) „Pogodne Lato – wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, realizowanego w trakcie wakacji”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 29 grudnia 2023 r. do 22 stycznia 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej pod nr tel.: 22 376 85 75, 22 376 85 76, 22 376 85 78, 22 376 85 79 oraz 22 376 85 80.

Załączniki:

Uchwała nr 2210/461/23 z 27 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2210/461/23 z 27 grudnia 2023 r. – ogłoszenie o naborze do komisji

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


28.12.2023 14:36

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert