Menu Zamknij

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla…

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla rodzin z dziećmi

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla rodzin z dziećmi – wpłynęły trzy oferty,…

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Wszystkie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych – spełniały…

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech” ogłoszonego u chwałą nr 285/107/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2020 r.

Wyniki oceny formalnej   24.03.2020 11:27 umieścił: Damian Piekut wytworzył: Piotr Oniszk