Menu Zamknij

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego następuje na podstawie ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), zwanej dalej „ustawą”.

Zgodnie z ustawą ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona w systemie teleinformatycznym, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona w BIP oraz nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej w BIP.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Informacje sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania udostępniają komórki organizacyjne Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie rzeczowym sprawy, której informacja dotyczy.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy,
 • wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek może być złożony osobiście w kancelarii Centrum w godzinach 8.00–16.00 albo za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej pod adresem: mcps@mcps.com.pl,
 • ePUAP,
 • operatora pocztowego (poczty tradycyjnej) na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, kancelaria MCPS – pokój nr 125  (I piętro)

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do informowania o:

 • źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
 • przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • fakcie, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji udostępnionych w postaci pierwotnej.

Opłaty

Zgodnie z ustawą informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Centrum może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy udzielenia zgody na ponowne wykorzystywanie

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej


29.05.2019 14:20
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 10.03.2021 11:45