Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 58/2023 – Wydział Budżetu i Finansów – stanowisko: inspektor. Termin składania dokumentów aplikacyjnych został przedłużony do 16/02/2024 r.

W wyniku przeprowadzonego naboru w dniu 22 lutego 2024 r. na stanowisko inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej nie rekomendowano do zatrudnienia kandydata biorącego udział w rozmowie kwalifikacyjnej. 

W związku z powyższym nabór MCPS-KS-58/2023 uznaje się za nierozstrzygnięty.


Termin składania dokumentów aplikacyjnych został przedłużony do 16/02/2024 r.

Numer ogłoszenia: MCPS-KS-58/2023

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Budżetu i Finansów

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko / 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Terminowe i rzetelne naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji ZUS, przygotowywanie deklaracji podatkowych, rozliczanie pracowniczych planów kapitałowych (PPK).
 2. Terminowe i prawidłowe naliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy, pracowniczych planów kapitałowych, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.
 3. Terminowe i prawidłowe naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, nagród, świadczeń i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków na rzecz osób fizycznych i rozliczanie z urzędem skarbowym.
 4. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń wynikających z umów zleceń i umów o dzieło.
 5. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dotyczącej Centrum w zakresie list płac.
 6. Przygotowanie dowodów źródłowych, dekretacja dowodów księgowych, księgowanie.
 7. Sporządzanie bieżących i okresowych ocen oraz dokonywanie analiz z realizacji wydatków.
 8. Prowadzenie dokumentacji spraw oraz ich archiwizowanie zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi oraz instrukcjami wewnętrznymi Centrum.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym w Warszawie, możliwość wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Dogodny dojazd komunikacją miejską (tramwaj, autobus, metro). Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, IV p. z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki ekonomiczno-finansowe, administracja.
 5. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lat stażu pracy w komórkach płacowo-księgowych.
 6. Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o rachunkowości, o dyscyplinie finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o pracowniczych planach kapitałowych oraz rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 7. Umiejętność naliczania wynagrodzenia oraz PPK.
 8. Dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze etatu – w przypadku osób niepełnosprawnych możliwość pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy.
 9. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji samorządowej.
 2. Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 3. Sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.
 4. Znajomość w stopniu zaawansowanym pakietu MS Office.
 5. Otwartość na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
 6. Umiejętność prawidłowego formułowania wypowiedzi, redagowania pism urzędowych oraz sporządzania dokumentów.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pon. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane*.
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany*.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z krajowego rejestru karnego).
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana*.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 • nie będą udostępniane innym adresatom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 10 listopada 2023 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru  MCPS-KS-58/2023 na stanowisko: inspektor
 w Wydziale Budżetu i Finansów”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 31 października 2023 r.

* W przypadku składania dokumentów poprzez platformę ePUAP własnoręczne podpisanie oznacza podpisanie wymaganych załączników podpisem cyfrowym: podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, lub podpisem osobistym.

List motywacyjny, CV i kwestionariusz podpisuje się jako plik otwarty (word) lub jako plik zamknięty (plik word przekonwertowany na pdf).

Kopie dokumentów uwierzytelnia się poprzez złożenie podpisu cyfrowego na skanie dokumentu oryginalnego.

Każdy z dokumentów wymagających podpisu lub uwierzytelnienia podpisuje się w odrębnych plikach.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze do Wydziału Budżetu i Finansów – stanowisko: inspektor

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


31.10.2023 12:39

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Anna Orłowska

ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 14:13

Opublikowano wOgłoszenia o naborze