Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 56/2023 – Wydział Ekonomii Społecznej – stanowisko: starszy specjalista

W wyniku przeprowadzonego 6 listopada 2023 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej naboru na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Ekonomii Społecznej wybrana została pani Agnieszka Salwa zamieszkała w Warszawie.

Pani Agnieszka Salwa spełnia wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-56/2023

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

starszy specjalista

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ekonomii Społecznej

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko/1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udział w koordynowaniu działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie poprzez:
 2. prowadzenie współpracy z instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, w tym podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie wprowadzania rozwiązań wynikających z ustawy o ekonomii społecznej, w tym w zakresie zlecania usług i powierzania zadań podmiotom ekonomii społecznej;
 3. prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami ekonomii społecznej w zakresie uwzględniania problematyki sektora ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych samorządów lokalnych;
 4. prowadzenie działań wspierających podmioty ekonomii społecznej w zakresie działań reintegracyjnych;
 5. organizowanie wydarzeń o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczących rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.
 6. Udział w przygotowywaniu materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym w zakresie realizowanych zadań.
 7. Udział w opracowywaniu projektów uchwał, informacji, zarządzeń i materiałów przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie realizowanych zadań.
 8. Udział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej spotkań, seminariów, konferencji, itp. zgodnie z  ustawą Prawo zamówień publicznych i innymi obowiązującymi przepisami.
 9. Udział w przygotowywaniu planów, sprawozdań, opracowań i innych dokumentów dotyczących realizowanych zadań.
 10. Prowadzenie dokumentacji realizowanych spraw oraz jej archiwizowanie zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi oraz instrukcjami wewnętrznymi Centrum.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym w Warszawie, możliwość wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Dogodny dojazd komunikacją miejską (tramwaj, autobus, metro). Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, V p. z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe.
 5. Staż pracy: minimum 5 lat.
 6. Znajomość ustawodawstwa, w tym ustaw: o samorządzie województwa, o pomocy społecznej, o ekonomii społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych.
 7. Doświadczenie w pisaniu/opracowywaniu/analizie/monitorowaniu dokumentów o charakterze planistycznym/strategicznym.
 8. Znajomość zagadnień związanych z sektorem ekonomii społecznej.
 9. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych.
 10. Dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze etatu. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwość pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.
 2. Doświadczenie w organizowaniu spotkań, konferencji.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu spotkań.
 4. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, planowania.
 5. Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.
 6. Umiejętność prawidłowego formułowania wypowiedzi, redagowania pism urzędowych oraz sporządzania dokumentów.
 7. Otwartość na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pon. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane*.
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany*.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana*.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 • nie będą udostępniane innym adresatom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 27 października 2023 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru MCPS-KS-56/2023  na stanowisko: starszego specjalisty w Wydziale Ekonomii Społecznej”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 17 października 2023 r.

* W przypadku składania dokumentów poprzez platformę ePUAP własnoręczne podpisanie oznacza podpisanie wymaganych załączników podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, lub podpisem osobistym.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze do Wydziału Ekonomii Społecznej – stanowisko: starszy specjalista

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


17.10.2023 14:59

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Robert Gajewski

ostatnia aktualizacja: 07.11.2023 16:00

Opublikowano wOgłoszenia o naborze