Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 10/2024 – Wydział Administracyjno-Gospodarczy – stanowisko: inspektor

W wyniku przeprowadzonego 15 marca 2024 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym wybrana została pani Aldona Rudowicz zamieszkała w Tłuszczu.

Pani Aldona Rudowicz spełnia wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-10/2024

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko / 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udział w prowadzeniu spraw związanych z zaopatrzeniem Centrum w środki techniczno-biurowe, socjalne, prasę, paliwo, usługę wydruku i usługi pocztowe oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji tych działań.
 2. Udział w monitorowaniu umów związanych z najmem powierzchni biurowych oraz umów z dostawcami mediów i usług.
 3. Udział w prowadzeniu spraw związanych z wykorzystaniem powierzchni biurowej w obiektach zajmowanych przez Centrum.
 4. Udział w prowadzeniu spraw związanych z eksploatacją sprzętu i urządzeń biurowych, w tym przygotowywanie propozycji zakupów w zakresie wyposażenia Centrum, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądów technicznych wyposażenia stanowisk pracy oraz naprawy sprzętu technicznego, stanowiących wyposażenie stanowisk pracy lub zlecanie ich naprawy.
 5. Udział w czynnościach związanych z zarządzaniem flotą samochodową Centrum, w tym rozliczanie i prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych.
 6. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i regulaminem wewnętrznym w części dotyczącej realizowanych zadań.
 7. Przygotowanie projektów umów, aneksów do umów i pism dotyczących zadań Wydziału.
 8. Przygotowanie dyspozycji płatności oraz wkładu do planu finansowego i zmian w nim, w zakresie zadań Wydziału.
 9. Udział w przygotowywaniu planów i sprawozdań dotyczących zadań Wydziału.
 10.  Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi oraz instrukcjami wewnętrznymi Centrum oraz jej archiwizacja.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym w Warszawie, możliwość wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Dogodny dojazd komunikacją miejską (tramwaj, autobus, metro). Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, IV piętro z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie: średnie.
 5. Staż pracy: minimum 5 lata.
 6. Znajomość ustawodawstwa, w tym ustaw: o samorządzie województwa, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych.
 7. Umiejętność obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, planowania i działania pod presją czasu.
 2. Komunikatywność, sumienność, terminowość, rzetelność.
 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Doświadczenie przy planowaniu i realizacji planu finansowego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pon. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane*.
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany*.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana*.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 • nie będą udostępniane innym adresatom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 11 marca 2024 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru  MCPS-KS-10/2024 na stanowisko: inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 29 lutego 2024 r.

* W przypadku składania dokumentów poprzez platformę ePUAP własnoręczne podpisanie oznacza podpisanie każdego wymaganego załącznika podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, lub podpisem osobistym.

List motywacyjny, CV i kwestionariusz podpisuje się jako plik otwarty (word) lub jako plik zamknięty (plik word przekonwertowany na pdf).

Kopie dokumentów uwierzytelnia się poprzez złożenie podpisu cyfrowego na skanie dokumentu oryginalnego.

Każdy z dokumentów wymagających podpisu lub uwierzytelnienia podpisuje się w odrębnych plikach.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze 10/2024 – Wydział Administracyjno-Gospodarczy – stanowisko: inspektor

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


29.02.2024 r. 14:05

umieściła: Monika Książek

wytworzyła: Urszula Żukowska

ostatnia aktualizacja: 15.03.2024 13:55

Opublikowano wOgłoszenia o naborze