Menu Zamknij

Wyników oceny formalnej do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

Wyników oceny formalnej do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

 

Zadanie 1 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia

Wyniki oceny formalnej -413-1-1

 

Zadanie 2 Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych  i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące działalność edukacyjną i inne

Wyniki oceny formalnej -413-1-2

 

Zadanie 3 Wspieranie realizacji programów reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób używających szkodliwie  i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych

Wyniki oceny formalnej -413-1-3

 

Zadanie 4 Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej  i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy

Wyniki oceny formalnej -413-1-4


19.03.2020 15:55
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Piotr Oniszk

Opublikowano wArchiwum