Menu Zamknij

WYNIKI OCENY FORMALNEJ: “WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:

1)  Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych;

2)  Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. do dnia 23 kwietnia 2019 r.:

1.   złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2.   poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy:

1)  oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;

2)  do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;

3)  oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);

4)  oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego;

5)  informacje podane w ofercie są niespójne z zawartymi w KRS lub innym właściwym rejestrem.

 

O zachowaniu terminu, o którym mowa powyżej, decyduje data wpływu brakujących dokumentów lub zastrzeżeń do negatywnego wyniku oceny formalnej do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62a (III piętro) lub do Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – adres: ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa (IV piętro, pokój 419).

W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (nie liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki tylko, o prawidłowości zachowania terminu uzupełnienia oferty, decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62a lub do Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – adres: ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa (IV piętro, pokój 419), tj. do dnia 23 kwietnia 2019 r..

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.

 

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

 

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu /22/ 692-46-29 wew. 201 – Pani Bogusława Kaczyńska i Pani Wioletta Rudnicka.

 

Zad. 1 – ocena formalna

Zad. 2 – ocena formalna
 

 

 

 

Opublikowano wArchiwum