Menu Zamknij

WYNIKI OCENY FORMALNEJ – PODOBSZAR: „DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZABURZENIOM ŻYCIA RODZINNEGO W ZWIĄZKU Z ALKOHOLEM”

WYNIKI OCENY FORMALNEJ – PODOBSZAR: „DZIAŁANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZABURZENIOM ŻYCIA RODZINNEGO W ZWIĄZKU Z ALKOHOLEM”

Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem

Zapraszamy zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. w terminie od 7 do 13 maja 2019 r.:

1)     złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2)     poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy:

a)    oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;

b)    do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;

c)      oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);

d)    oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa) lub dokonania zmian w generatorze Witkac.pl).

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 42 lub 10

Zaburzenia życia rodzinnego – zad. 1. ocena formalna

Zaburzenia życia rodzinnego – zad. 2. ocena formalna

Zaburzenia życia rodzinnego – zad. 3. ocena formalna

Zaburzenia życia rodzinnego – zad. 4. ocena formalna

Zaburzenia życia rodzinnego – zad. 5. ocena formalna

Opublikowano wArchiwum