Menu Zamknij

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – wpłynęły czterdzieści cztery oferty, które otrzymały pozytywne oceny formalne.

Wyniki oceny formalnej świetlice 2020-2022


08.04.2020 11:05

umieścił: Hubert Siczek

wytworzyła: Małgorzata Wołągiewicz

Opublikowano wArchiwum