Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie pn.: „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech””

5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 530/313/22 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie pn.: „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech””.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowi Załącznik nr 1 do uchwały. Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi Załącznik nr 2 do uchwały. Listę rezerwową ofert stanowi Załącznik nr 3 do uchwały.


07.04.2022 08:39

umieściła: Monika Książek

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wArchiwum