Menu Zamknij

Otwary nabór do komisji konkursowej – „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 232/106/20 z dnia 18 lutego 2020 roku ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego,
do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

  • Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 20 lutego do 13 marca 2020 r.na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  • Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze do komisji konkursowej.
  • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Edukacji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 622 42 32 w. 10, 42, 75.

Uchwała

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do prac komisji


20.02.2020 10:04
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Małgorzata Wołągiewicz

Opublikowano wArchiwum