Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 30/2022 – Wydział Budżetu i Finansów – starszy specjalista

W wyniku przeprowadzonego 9 listopada 2022 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej naboru na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów wybrana została pani Marzena Kowalczyk zamieszkała w Warszawie.

Pani Marzena Kowalczyk spełnia wymagania dotyczące obsadzanego stanowiska.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-30/2022

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

starszy specjalista

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Budżetu i Finansów

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko / 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Terminowe i rzetelne naliczanie wynagrodzeń.
 2. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatku, wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
 3. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu realizacji umów zleceń i o dzieło.
 4. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dotyczącej Centrum w zakresie list płac.
 5. Przygotowanie dowodów źródłowych, dekretacja dowodów księgowych, księgowanie.
 6. Sporządzanie bieżących i okresowych ocen oraz dokonywanie analiz z realizacji wydatków.
 7. Terminowe i rzetelne sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych.
 8. Terminowe i rzetelne rozliczanie pracowniczych planów kapitałowych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym, możliwość wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Dogodny dojazd komunikacją miejską (tramwaj, autobus, metro). Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością.  Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych, IV p. z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe: preferowane kierunki ekonomiczno-finansowe lub studia podyplomowe w tym zakresie.
 5. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat stażu pracy w komórkach płacowo-księgowych.
 6. Znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o dyscyplinie finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o pracowniczych planach kapitałowych.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych.
 8. Dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze etatu. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwość pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji samorządowej.
 2. Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 3. Sumienność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.
 4. Znajomość w stopniu zaawansowanym pakietu MS Office.
 5. Otwartość na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
 6. Umiejętność prawidłowego formułowania wypowiedzi, redagowania pism urzędowych oraz sporządzania dokumentów.
 7. Umiejętność obsługi dedykowanych programów księgowych, np. Symfonia, Płatnik.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pon. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane*.
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany*.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z krajowego rejestru karnego).
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana*.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 • nie będą udostępniane innym adresatom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście do 31 października 2022 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty (dokumenty uważa się za dostarczone prawidłowo, jeżeli wpłynęły do urzędu w wyznaczonym powyżej terminie). Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru  MCPS-KS-30/2022 na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 21 października 2022 r.

* W przypadku składania dokumentów poprzez platformę ePUAP własnoręczne podpisanie oznacza podpisanie wymaganych załączników podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, lub podpisem osobistym.

Załączniki:

oświadczenie do rekrutacji

kwestionariusz osobowy


21.10.2022 12:22

umieścił: Patrycja Piórkowska

wytworzył: Anna Orłowska

Opublikowano wArchiwalne Ogłoszenia o naborze, Archiwum