Menu Zamknij

Obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 216/295/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadania pn.:

1)   „Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływania (baza programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)”,

2)   „Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń abstynenckich na Mazowszu”,

3)   „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA)”,

4)   „Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”.


16.03.2022 14:08

umieścił: Damian Piekut

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wArchiwum