Menu Zamknij

Numer ogłoszenia: MCPS- KS-32/2022 – Wydział Administracyjno-Gospodarczy – starszy specjalista

Nabór w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym nie został rozstrzygnięty ze względu na brak złożonych ofert aplikacyjnych.


Numer ogłoszenia: MCPS- KS-32/2022

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

starszy specjalista

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko / 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1.  Przygotowanie propozycji planu budżetu Wydziału, prowadzenie jego aktualizacji z uwzględnieniem poziomu wykorzystania oraz przekładanie propozycji zmian do WPF.
 2. Przygotowanie propozycji planu zamówień publicznych oraz prowadzenie aktualizacji wykorzystania planu.
 3. Przygotowanie wniosków pzp.
 4. Przeprowadzenie postępowań w ramach zamówień publicznych wynikających z zakresu działalności Wydziału.
 5. Przygotowanie oraz weryfikacja przygotowanych przez pozostałych pracowników Wydziału wniosków pzp, wzorów umów, aneksów i pism dotyczących zadań Wydziału.
 6.  Przygotowanie dyspozycji płatności, zgodnie z obowiązującą Polityką rachunkowości.
 7. Realizowanie zadań w ramach zakupów wspólnych – zaopatrzenie Centrum w środki techniczno-biurowe, socjalne, prasę, paliwo, usługę wydruku i usługi pocztowe oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji.
 8. Prowadzenie obsługi floty samochodowej Centrum, w tym rozliczanie i prowadzenie ewidencji.
 9. Przygotowywanie, realizacja i monitorowanie umów związanych z najmem powierzchni biurowych oraz umów z dostawcami mediów i usług.
 10. Udział w prowadzeniu spraw związanych z wykorzystaniem powierzchni biurowej w obiektach zajmowanych przez Centrum.
 11. Udział w prowadzeniu spraw związanych z eksploatacją sprzętu i urządzeń biurowych, w tym przygotowywanie propozycji zakupów w zakresie wyposażenia Centrum, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądów technicznych wyposażenia stanowisk pracy oraz naprawy sprzętu technicznego (mebli i niszczarek) stanowiących wyposażenie stanowisk pracy lub zlecanie ich naprawy.
 12. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi oraz instrukcjami wewnętrznymi Centrum oraz jej archiwizacja.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym w Warszawie, konieczność wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Dogodny dojazd komunikacją miejską (tramwaj, autobus, metro). Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, IV p. z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe o kierunku: zarządzanie, administracja publiczna lub pokrewne z doświadczeniem przy planowaniu i realizacji budżetu .
 5. Staż pracy: minimum 3 lata.
 6. Znajomość ustawodawstwa, w tym ustaw: o samorządzie województwa, o finansach publicznych, o rachunkowości, o transporcie drogowym, kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych.
 7. Sprawna obsługa komputera (MS Word i Excel) i urządzeń biurowych.
 8. Dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze etatu. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwość pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole.
 2. Komunikatywność, sumienność, terminowość, rzetelność.
 3. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, znajomość obsługi pakietu MS Office, umiejętność postępowania z dokumentami i przepisami.
 4. Umiejętność sporządzania dokumentów i pism.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pon. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane*.
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany*.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana*.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 1. będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 2. nie będą udostępniane innym adresatom;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 2. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 1 stycznia 2023 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru  MCPS-KS-32/2022 na stanowisko: starszego specjalisty w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

* W przypadku składania dokumentów poprzez platformę ePUAP własnoręczne podpisanie oznacza podpisanie wymaganych załączników podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, lub podpisem osobistym.


22.12.2022 15:17

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Urszula Żukowska

ostatnia aktualizacja: 03.01.2023 14:20

Opublikowano wArchiwum