Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

1 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie pn.: „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech””.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 7 do 28 lutego 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

Uchwała nr 157-292-22

Ogłoszenie o naborze osób do komisji konkursowej

Zgłoszenie osoby do prac w komisji konkursowej

 

03.02.2022 11:21
umieścił: Damian Piekut
wytworzyła: Ida Fedorczyk

Opublikowano wArchiwum