Menu Zamknij

I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej * w Warszawie

Forum foto

W dniach od 15 do 16 listopada 2017 roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uczestniczyło w I Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. Forum organizowane zostało w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Krakowie i w Poznaniu – w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 POWER). Do współorganizacji tego wydarzenia włączył się także Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Wydarzenie to będzie odbywać się cyklicznie i gromadzić osoby i instytucje związane z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej, dając możliwość szerokich konsultacji, wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami co ma sprawić, że ekonomia społeczna i solidarna stawać się będzie coraz bardziej widoczna, akceptowana i doceniana, jako sposób na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. W pierwszym Forum uczestniczyły podmioty ekonomii społecznej z całego kraju, w tym także przedsiębiorcy społeczni, przedstawiciele struktur wspierających ten sektor, a także administracji rządowej, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, analityków, jak również innych osób zainteresowanych problematyką.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zajmujące się koordynacją ekonomii społecznej na Mazowszu wzięło udział w tym wydarzeniu w towarzystwie przedsiębiorstw reprezentujących nasz region tj.: warszawskich spółdzielni socjalnych – 4Smart i Wola (tegoroczny laureat konkursu „Przedsiębiorstwo społeczne roku” im. Jacka Kuronia, która zapewniała także catering dla uczestników spotkania) oraz Centrum Integracji Społecznej z Marek (wyróżnionego w br. znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej). W stoisku naszego Centrum informowaliśmy osoby zainteresowane o działaniach, jakie w obszarze marketingu stosuje MCPS w swojej codziennej pracy w celu zwiększenia widoczności i podmiotowości podmiotów ekonomii społecznej, a Spółdzielnia Socjalna Pracownia Rozwoju „Kalejdoskop” z Otwocka zaprezentowała wystawę fotograficzną pt. „Kogo widzisz?”, która w październiku br. była powszechnie dostępna w Teatrze Miejskim im. S. Jaracza w Otwocku, a jej bohaterami były osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Dyskusja prowadzona na I Forum, w szerokim gronie fachowców, którzy na co dzień zajmują się problematyką ekonomii społecznej pokazała jak duży potencjał rozwojowy tkwi w tym sektorze, a także jakie wyzwania stoją przed nim w przyszłości, zwłaszcza w kontekście partnerstwa publiczno-społecznego oraz rozwoju wspólnot lokalnych.
*Ekonomia społeczna i solidarna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. To działalność o celach głównie społecznych, w ramach której zyski nie podlegają podziałowi, a są przeznaczane na te cele lub na rzecz wspólnoty w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw, gdzie chodzi o maksymalizację zysku i zwiększenie dochodu właścicieli. Ekonomia społeczna i solidarna pozostaje na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji pozarządowych niedziałających w celu maksymalizacji zysku.

Forum foto

Opublikowano wArchiwum